Reglement deelname Amsterdams BuurtFilmFestival

Artikel 1: Thema
Deelname aan het ABFF in de eerste plaats alleen open voor Amsterdamse producties of producties die een sterke verwantschap met Amsterdam tonen. Het ABFF kan besluiten producties of personen die niet aan de gestelde eisen voldoen, alsnog toe te laten indien de creatieve inbreng of het belang van deze producties of personen voor de Amsterdamse filmcultuur hiertoe, naar het uitsluitend oordeel van het ABFF, aanleiding geeft.

Artikel 2: Inschrijving
Op initiatief van de producent of enige rechthebbende(n) kunnen films aangemeld worden voor selectie en vertoning op het ABFF. De distributeur, regisseur en andere betrokkenen worden door de inschrijvende geïnformeerd over de inschrijving. Inschrijving voor deelname is gratis en zal enkel aanvaard worden als deze op tijd en volledig is ingediend voor de uiterlijke deadline.

De bij inschrijving aangeleverde gegevens dienen juist en volledig te zijn. Een inschrijving is volledig als er is voldaan aan de volgende vereisten:

 1. Gegevens van de maker(s): Naam, Functie, Email, Telefoon. En gegevens van de film: Titel, Filmgenre, Lengte, zijn per e-mail verstuurd naar abffaanmelden@gmail.com.
 2. foto van de maker(inzender) en minimaal 2 a maximaal 3 liggende stils uit de film in zo hoog mogelijke kwaliteit minimaal vereiste afmeting is 20 x 13 cm, 300 dpi, (2362 x 1565 pixels) JPEG) zijn per e-mail verstuurd naar abffaanmelden@gmail.com, ook mogelijk via wetransfer.com of andere digitale verzendingsmethoden.
 3. Een trailer van de film van maximaal 30 seconde is via wetransfer.com of andere digitale verzendingsmethoden verstuurd naar abffaanmelden@gmail.com.
 4. De volledige film (3 tot 45 min. lang) is via wetransfer.com of andere digitale verzendingsmethoden verstuurd naar abffaanmelden@gmail.com.

Artikel 3: Deadline
Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd als deze op tijd en volledig zijn ingediend voor de uiterlijke deadline van 15 oktober 2023. Het festival is niet verplicht te laat ingezonden films te programmeren.

Artikel 4: Selectie
De ABFF-programmacommissie, bestaande uit de algemeen directeur, programmeur en externe adviseurs, maakt een keuze uit de inschrijvingen.
Met inachtneming van de hieronder genoemde restricties, komen voor inschrijving in aanmerking alle producties die vertoning tijdig gereed zijn gekomen. Vertoningen in het kader van samenwerkingen met andere mediapartners en themabijeenkomsten en het ABFF-TV.

 • Speelfilms (05 tot 45 minuten)
 • Lange documentaires (max. 45 minuten)
 • Korte documentaires (05 tot 15 minuten)
 • Korte reportages (korter dan 10 minuten)
 • Experimentele (impressie) films (onder twee minuten)

Volgende films zullen uit de selectie uitgesloten worden:

 • Films die niet aan de kunst en/of technische vereisten voldoen
 • Films die ouder zijn dan 2 jaar
 • Films die een negatieve invloed hebben op de harmonie van verbindingen tussen de diverse samenleving van Amsterdam op het gebied van sociale, burgerlijke, culturele en creatieve kunsten.
 • Films met extreme overtreding, racisme, seksisme en ongepaste opmerkingen.
 • Films die niet overeenstemmen met de aanvaardingscriteria die in artikel 2 aangehaald worden.

De hoofproducent krijgt uiterlijk 30 november 2023 uitsluitsel over de uitkomst van de selectieprocedure.

Artikel 5: Distributie

5.1: Filmrechten
De hoofdproducent (filminzender) garandeert aan het ABFF alle rechten te bezitten, waaronder de rechten op aangeleverde gegevens, (foto)materialen, teksten en de film zelf, die vereist zijn voor onderstaand onvoorwaardelijk gebruik, alsmede volledig gerechtigd te zijn, zonder inbreuk te maken op rechten van derden of van bij de productie betrokkenen, om deze rechten op onderstaande wijze onvoorwaardelijk aan het ABFF en door het ABFF gekozen derden te verlenen. De inschrijver vrijwaart het ABFF in en buiten rechte voor alle negatieve gevolgen inclusief schade en kosten indien dat niet of niet volledig het geval blijkt en tegen vorderingen van derden of van bij de productie betrokkenen wegens (vermeende) inbreuk op rechten door onderstaande exploitatie en/of gebruik van die aangeleverde gegevens, (foto) materialen, teksten en/of de film zelf. Alle toegezonden informatie mag door het ABFF vrijelijk gebruikt worden in de breedste zin.

5.2 Vertoningsrechten bij deelname
Alle toegezonden informatie blijft in bezit van het ABFF. Het beschikbaar gestelde materiaal dient rechtenvrij te worden overgedragen. Het ABFF heeft het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht tot het kosteloze gebruik van ingeschreven producties in de vorm van drie openbare vertoningen en één besloten vertoning, van eventuele vertoningen op sponsordagen, vertoningen in het kader van ABFF-allianties en partnerships, en extra programmering van het ABFF.

Verder draagt de inzender of maker van de film de vertoningsrechten aan het ABFF over de hele film en korte fragmenten daarvan en/of de trailers van de film voor promotionele doeleinden openbaar te maken in het kader van met het festival samenhangende partners en televisieprogramma’s en voor presentaties op digitale media, inclusief het YouTubekanaal van ABFF, inclusief de rechten nodig om voor deze programma’s (video-/digitale-) kopieën van deze fragmenten te maken.

Artikel 6: Toepassing van het reglement
Dit reglement geldt voor alle Amsterdams BuurtFilmFestivals. Inschrijving van een of meerdere producties impliceert uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding van dit reglement door de inschrijvende partij en ondertekenaar van de inschrijving.

Het ABFF hanteert in dit reglement de definities zoals geformuleerd in het Algemeen Reglement 2020 van het Amsterdams Buurtfilmfestival, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Adres en contactgegevens
Voor vragen met betrekking tot het reglement en/of inschrijving:
Stichting Aimiro Mediahuis
T.a.v. programma ABFF
Zeeburgerdijk 265
1095 AC Amsterdam
Tel: 06-41221184
E-mail: abff.nl@gmail.com
Website:  www.abff.nl

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via uw Whatsapp, Facebook, E-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.